• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Hvordan få bussen fortere fram i Bergen?

Hvordan få bussen fortere fram i Bergen?

God fremkommelighet er en forutsetning for et effektivt og attraktivt kollektivtilbud. I Bergen er det behov for tiltak som kollektivfelt, signalprioritering og effektive holdeplasser for å redusere reisetid og forsinkelser for trafikantene. Prioriterer vi å få kollektivtransporten fortere fram, uten kø, kork og forsinkelser, kan flere velge å la bilen stå og reise kollektivt.

Vestland fylkeskommune arbeider med regional transportplan (RTP), og har fått støtte fra KMD til å greie ut aktuelle tiltak for å bedre fremkommeligheten på strekninger med trafikale hindringer. Fylkeskommunen ønsker en utredning av fremkommelighetstiltak for kollektivruter med buss i og rundt Bergen. Rapporten skal inngå som del av kunnskapsgrunnlaget for strategiarbeidet knyttet til fremmelighetstiltak i RTP.

Gjennom prosjektet skal status og behov for fremkommelighetstiltak i og rundt Bergen kartlegges på et overordnet nivå. Ved å beskrive potensiell gevinst av aktuelle fremkommelighetstiltak og drøfte konsekvenser for ulike trafikanter, vil prosjektet resultere i overordnede føringer for tiltak for buss i og rundt Bergen.

Foto: Skyss