• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Sammenkobling av modeller for bedre prognoser

Sammenkobling av modeller for bedre prognoser

Asplan Viak og NTNU har vurdert hvordan en integrering av RTM og Aimsun kan gjennomføres, og hvorvidt dette er en metode som anbefales til videre bruk.

Rapporten sammenligner modellenes resultater og drøfter ulike aspekter ved integrasjonen. Det gis en drøfting og anbefaling om videre arbeid.

Oppdraget «Integrering av RTM og Aimsun – en vurdering og testing av muligheter» er en del av Statens vegvesens FoU-program «Bedre kunnskapsgrunnlag for endret transportmiddelfordeling i byer» (Bedre by). Det overordnede målet til dette FoU-programmet er å frambringe et godt faglig grunnlag og verktøy for prioritering av samferdselsinvesteringer som bidrar til å nå de nasjonale målene for bytransport.


Se rapport