• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Fagområder Tilbake

Utfordring

Bompenger og køprising brukes både som en finansieringskilde og som et trafikkregulerende virkemiddel i byområder. Det gir utgangspunkt for to forskjellige diskusjoner. Finansiering handler om inntekter, effekter av ulike takster og påvirkning på omkjøringsveger. Trafikkregulering handler om hvordan bilistene påvirkes, hva de gjør isteden og endret framkommelighet og miljøeffekter av tiltaket. Andre sentrale optimale takstnivåer, sammensetning av bilparken og fordelingseffekter.

Løsning og metode

For å få et godt beslutningsgrunnlag vil ofte en kombinasjon av flere metoder være nyttig.  RTM-modellen gir effekten på nettverket og fordeling av trafikkvolum over bomsnitt og ulike andre rutevalg Den gir svar på totalnivåer av trafikale endringer, samt påvirkning på andre reisemidler, som gang, sykkel, kollektiv og bilpassasjerer. 

UA-modellen kan gi svar på hvilken effekt ulike takster vil ha på trengselskostnader på vei, totale inntekter til bomselskapet, samt muligheten for å beregne optimale takstnivåer og gjøre mange raske beregninger av kombinasjonene av mange ulike bomsystemer og takstnivåer på et overordnet nivå. UA-modellen gjør det også enkelt å gjøre vurderinger av hvem som får det verre og hvem som får en forbedring av et slikt system. 

Når et optimalt system og takstnivå er funnet på et overordnet nivå kan dette igjen analyseres i RTM-modellen for å se hvordan dette slår ut på nettverkseffektene. 

Markedsundersøkelser er også en viktig del av slike analyser. Her får vi svar på hvilke deler av befolkningen som påvirkes, deres betalingsvilje for å unngå kø, og muliggjør før- og etterundersøkelser for å validere modellene.

 • Bård
  Norheim
 • Mari
  Fossheim Betanzo
 • Marte
  Bakken Resell
 • Kristine
  Wika Haraldsen
 • Harald
  Høyem