• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Fagområder Tilbake

Utfordring

Befolkningen i de ni største byområdene i Norge forventes å øke med 20 prosent fram til 2030. Det forventes 1,6 millioner nye reiser hver dag, hvorav 1,1 millioner bilreiser. En fortsatt bilbasert trafikkvekst kan gi en drastisk økning i kostnadene, fra 6 til 21 milliarder kroner årlig, hovedsakelig på grunn av kostbar utvidelse av vegnettet. Dersom trafikkveksten tas med kollektivt, sykkel og gange kan det redusere kostnadene med mellom 5 og 35 prosent, avhengig av virkemiddelbruk. Hovedutfordringen i de største byområdene er å få til en effektiv trafikkavvikling i en periode med sterk befolkningsvekst, og innenfor akseptable økonomiske rammer for de ulike aktørene.

Løsning

Dette krever en helt ny transportpolitikk hvor staten og byområdene går sammen om tiltakspakker/bymiljøavtaler for å nå nullvekstmålet, hvor både staten og byene forplikter seg til å gjennomføre konkrete tiltak og bidra med finansiering. I Sverige arbeides det med tilsvarende ordninger, stadsmiljøavtaler, for en mer bærekraftig bytransport.

Finansiering gjennom helhetlige bypakker og bymiljøavtaler er et av statens viktigste virkemidler for å nå nullvekstmålet. Samtidig vil kostnadene ved denne satsingen avhenge av hvilke tiltak som settes i verk. Både fortetting, framkommelighetstiltak og restriksjoner på biltrafikken vol være tiltak som reduserer kostnadene og øker måloppnåelsen ved disse bymiljøavtalene.

Metoder

For å kunne utvikle effektive virkemiddelpakker er det nødvendig med god kunnskap om hvilke tiltak som har best effekt, og hvilke budsjettmessige konsekvenser dette får. Gjennomgang og evaluering av planer er et viktig verktøy for å kunne si noe om byområdenes muligheter til å nå nullvekstmålet. Urbanet har dessuten utviklet flere policymodeller (UA-modellen, STRATMOD og HUT-modellen i Sverige) som er godt egnet til å analysere effekter av tiltak og transportmiddelfordeling, og kostnader som følge av ulike tiltak. I tillegg kjører vi de vanligste transportmodellene og dybdeanalyser av reisevanedata.

 • Bård
  Norheim
 • Mari
  Fossheim Betanzo
 • Marte
  Bakken Resell
 • Tormod
  Wergeland Haug