• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Fagområder Tilbake

Utfordring

I Norge er nærmere 80 prosent av ruteproduksjonen med buss på anbud (NHO Transport 2014). I Sverige er all ruteproduksjon konkurranseutsatt. Konkurranseutsettingen har gitt en kostnadsbesparelse for kollektivtransporten, men også en overgang fra netto- til bruttokontrakter. Inntekstansvaret er dermed flyttet fra operatørene til myndighetene. Konsekvensene av økt konkurranseutsetting vil i stor grad avhenge av hva slags kontrakter som utviklesog hvordan ansvarsdeling og økonomisk risiko fordeles.

Løsning

En konsekvens av økt konkurranseutsetting av kollektivtransporten er at det har blitt utviklet ulike insentivkontrakter de senere årene, enten i form av passasjerinsentiver eller kvalitetsinsentiver. I Sverige har rundt 60 prosent av kontraktene en form for insitament, men bare 14 prosent som har insitamenter som utgjør mer enn 25 prosent av kontraktssummen. 

Utfordringene framover er å finne det riktige nivået på insentivene i kontraktene avhengig av hva myndighetene ønsker å oppnå med kollektivtransporten og hvilken muligheter operatørene har til å påvirke markedet. Det kan innebære større fokus på effektiviseringsavtaler i spredtbygde strøk og passasjerinsentiver i bynære områder. Det er viktig å utvikle kontrakter og avtaler som er tilpassningsdyktige når kollektivmarked er i endring. Klart definerte samarbeidskontrakter kan være et godt utgangspunkt for å utvikle tilbudet.  

Metode

Analyser av optimale insentiver vil avhenge av hvordan en bussoperatør vil tilpasse seg innenfor bedriftsøkonomiske kriterier, og hvilke frihetsgrader myndighetene ønsker å gi operatørene innenfor kontraktene. Urbanet Analyse benytter en modell (OPTMOD), som kan beregne hvilke insentiver som kan gi samsvar mellom en bedriftsøkonomisk tilpasning for operatørene og samfunnsøkonomisk optimalt tilbud. I tillegg benytter vi UA-modellen for å kunne beregne hvordan rammebetingelsene for kollektivtransporten kan påvirke resultatet for operatørene. Disse modellene kan også benyttes der hvor operatørene skal gjøre selvstendige analyser som en del av anbudet.

  • Torbjörn
    Eriksson
  • Bård
    Norheim