• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Fagområder Tilbake

Utfordring

Parkering er et sentralt virkemiddel for å dempe veksten i biltrafikken. God tilgang til parkering gjør at folk lettere velger å reise med bil. Blant de som har gratis tilgang til p-plass hos arbeidsgiver velger 64 prosent å kjøre bil til jobben, mens 8 av 10 velger andre måter å komme seg til arbeid på blant de uten tilgang til p-plass hos arbeidsgiver.

Løsning

En restriktiv parkeringspolitikk handler ikke bare om antall plasser, men hvor plassene er lokalisert og om det koster å parkere. Vi har gjennomført undersøkelser blant bilister som viser at det er store variasjoner i etterspørselseffekten av parkeringsrestriksjoner avhengig av type reise og hvem som reiser. Kunnskap om hvordan parkeringssituasjonen er i området, og hvordan befolkningen tilpasser seg de ulike tiltakene er viktig for å utforme en parkeringspolitikk som gir ønsket effekt.

Metode

Urbanet Analyse har stor kompetanse om effekten av målrettede parkeringstiltak. Vi har blant annet gjennomført en omfattende markedsundersøkelse i de største byområdene i Norge hvor vi gjennom en verdsettingsundersøkelse fokuserte på hvordan man kan bruke parkeringsrestriksjoner som virkemiddel for å redusere biltrafikken og øke bruken av miljøvennlige transportmidler (UA-rapport 64/2015). Vi har gjort en tilsvarende undersøkelse for innfartsparkering i Osloområdet (UA-notat 8/2008). Ved å kartlegge den faktiske parkeringssituasjonen i ulike områder kan vi sammen med resultater fra verdsettingsundersøkelsene beregne hvilke effektene ulike parkeringsrestriksjoner vil ha for transportmiddelvalg, og som et resultat av dette foreslå en hensiktsmessig og målrettet parkeringsstrategi. Der det er behov for mer konkret utforming av parkeringspolitikk og retningslinjer samarbeider vi med Asplan Viak AS.