• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Fagområder Tilbake

Utfordring

Samfunnsøkonomiske analyser er en viktig del av et utredningsløp. I grunnlagsdokumentet for Nasjonal transportplan 2018-2029 presiseres dette slik:

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet har vært et sentralt kriterium i rangeringen av prosjekter, og transportetatene presenterer en prosjektportefølje ut fra beregnet netto nytte.

Med et tydeligere fokus på samfunnsøkonomi, stilles det også stadig strengere krav til gjennomføring av analysene, at flest mulige elementer inngår som en del av analysen, og helst som en del av de prissatte konsekvensene. Offisielle veiledere og program som EFFEKT og lignende har ikke alltid ferdig utviklet metodikk til å håndtere faktorer som forsinkelseskostnader for biler og trengsel ombord og forsinkelse for kollektivtrafikken. Slike eksempler kan føre til at nytten av ulike tiltak under- eller overvurderes.

Løsning og metode

Urbanet Analyse har seks samfunnsøkonomer i staben, og flere av våre medarbeidere har lang erfaring med gjennomføring av samfunnsøkonomiske analyser og nytte-/kostnadsberegninger innen transportområdet. Vi har erfaring med å jobbe med etablerte håndbøker og offisielle verktøy fra transportetatene for beregning av prissatte konsekvenser innenfor transportområdet. Vi har blant annet benyttet Jernbaneverkets samfunnsøkonomiske modell Merklin i kost/nytte-beregninger i jernbaneprosjekter. Gjennom ulike beregningsmodeller gjennomfører vi nytteberegninger, også av tiltak som ikke kan vurderes med dagens offisielle verktøy, f.eks. trengsel om bord og synergieffekter av framkommelighets­tiltak.

 • Bård
  Norheim
 • Mari
  Fossheim Betanzo
 • Harald
  Høyem
 • Kristine
  Wika Haraldsen