• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Forskning og Utvilking Tilbake

Vinnova HUT

På oppdrag fra Vinnova forskningsprogram for miljø- og transportinnovasjoner har VTI og Urbanet i samarbeid gjennomført et prosjekt for å utvikle en modell for bærekraftig bytransport (Hållbara Urbane Transporter, HUT-modellen). Modellen bygger på modellstrukturen i Sampers, men lager supplerende modellapplikasjoner for å beregne effekten av trengsel og forsinkelser, for å beregne konsekvenser for offentlige budsjetter og samfunnsøkonomi, samt for å kunne optimalisere kollektivtilbudet under varierende rammebetingelser for arealplanlegging, restriksjoner på bilbruk og framkommelighet på vegnettet.

Modellstrukturen er utviklet med Uppsala som case og er testet på Gøteborg, Malmø og Stockholm. Formålet med modellen er å analysere sammenhenger mellom ulike tiltak på overordnet nivå, samt sortere og prioritere mellom ulike virkemiddelpakker i større byområder. Modellen er blant annet benyttet for å analysere gevinsten av stamlinjenett avhengig av framkommelighet for bussene, etterspørselseffekten av utvidet sykkelveinett og endret reisemiddelfordeling avhengig av hvilke fortettingsstrategier. Modellen beregner offentlige kostnader ved virkemiddelpakker og hva som skal til for å nå fordoblingsmålet. 

Prosjektet er ferdigstilt høsten 2017. Presentasjon og dokumentasjon kan leses her. 

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Bård
  Norheim
 • Mari
  Fossheim Betanzo
 • Torbjörn
  Eriksson
 • Harald
  Høyem
 • Kristine
  Wika Haraldsen

Andre bidragsytere

 • Mads
  Berg
 • Mats
  Johansson
 • Roger
  Pyddoke (VTI)