• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Forskning og Utvilking Tilbake

Sykkeltiltak

Det er et mål i flere norske byområder å tilrettelegge bedre for sykkel og øke sykkelandelen. For å få mer kunnskap om hvordan byene kan nå sine målsettinger, har Urbanet Analyse gjennomført et kunnskapsprosjekt i samarbeid med Transnova og fire byområder: Oslo, Bergen, Stavanger/Sandnes og Kristiansand.

Prosjektet har gitt mulighet til å si noe konkret om hvor viktig ulike type tiltak er for ulike type trafikanter. Bedre infrastruktur betyr mer for de som sykler sjelden enn for de som sykler ofte. Vi har videre sett på betydning av kryss og trafikkbelastning. Et viktig funn er hvordan disse belastningene ikke bare varierer mellom trafikantene, men også mellom byområdene. Dette er kunnskap som gir et godt grunnlag for å vurdere effekten av ulike type tiltak og investeringer framover.


Målrettede sykkeltiltak i fire byområder. Resultater fra et Transnova-prosjekt

Markedsundersøkelse om sykkel i fire byområder. Dokumentasjonsrapport

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Ingunn
  Opheim Ellis

Andre bidragsytere

 • Arnstein
  Øvrum
 • Tanja
  Loftsgarden