• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Forskning og Utvilking Tilbake

MISSUM

I samarbeid med Lunds universitet, NTNU og VTI skal Urbanet Analyse analysere hvordan man på nasjonalt nivå kan skape insentiver som får byene til å benytte kostnadseffektive instrumenter for å oppnå transportpolitiske og miljømessige mål. Slike analyser krever økt kunnskap om balansen mellom ansvar, aksept og finansiell risiko for ulike typer instrumenter og tiltak.

Det overordnede målet med MISSUM er å utvikle nye insentivmodeller for bærekraftig transport i byer, for å sikre samfunnsøkonomisk effektive og miljømessig godt motiverte investeringer.

Det er et stort behov for tilpasning til den lokale konteksten for å oppnå bærekraftig transport, f.eks. bytetthet, skatter og avgifter for bilbruk samt hvordan etterspørsel etter kollektivtransport avhenger av passasjerens tidsverdi og verdsettelse av servicekvalitet.

For å avdekke aksept og kostnad knyttet til ulike virkemidler skal det gjennomføres en stated-preference undersøkelse blant beslutningstakere. Videre skal det utvikles en insentivmodell for å kunne vurdere lokale og regionale myndigheters tilpasning til ulike typer insentiver, organiseringsstrukturer og økonomiske rammebetingelser. Modellen skal benyttes til å vurdere insentivene som ligger i de eksisterende avtalene i Norge og Sverige. I tillegg vil det gjennomføres case-studier for å undersøke hvordan optimale insentiver kan bidra til at byområder får en mer bærekraftig transportutvikling enn med dagens avtaler.

Foto: Hanne Jonassen

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Bård
  Norheim
 • Mari
  Fossheim Betanzo
 • Kristine
  Wika Haraldsen
 • Ingunn
  Opheim Ellis