• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Forskning og Utvilking Tilbake

Parkering

Parkering er et av flere virkemidler som kan tas i bruk for å endre transportmiddelbruken i retning av mindre bilbruk og mer bruk av kollektivtransport, sykkel og gange. I dette prosjektet har vi kartlagt hvordan ulike virkemidler innen parkeringspolitikken virker inn på befolkningens reisemiddelvalg, gjennom en omfattende SP-undersøkelse høsten 2014, blant nesten 5000 personer i de ti største byområdene. Forskningsprosjektet ble gjennomført på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og transportetatene Vegdirektoratet, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor. Prosjektet ble gjort som et tillegg til den nasjonale reisevaneundersøkelsen.

Undersøkelsen så på parkeringssituasjonen ved tre ulike reiseformål: arbeidsreiser, private reiser til sentrum og private reiser til et større handlesenter utenfor sentrum. Vi kartla følgende parkerings­faktorer: parkeringskostnader, letetid etter parkeringsplass, avstand fra parkeringsplass til destinasjon, og type parkeringsplass (gateparkering, utendørs parkeringsplass og parkeringshus). Undersøkelsen ga grunnlag for å beregne de generaliserte parkeringskostnadene for ulike type reiser, og hvordan disse kostnadene varierer avhengig av kapasitet, avstand og pris.

Parkering som virkemiddel. Trafikantenes vektlegging av ulike parkeringsrestriksjoner

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Ingunn
    Opheim Ellis

Andre bidragsytere

  • Arnstein
    Øvrum