• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Forskning og Utvilking Tilbake

Sammenlikning

I Sverige benyttes reisetidskvoter for å vurdere effekten av kollektivtransporttiltak. Hvordan endres effekten om vi inkluderer flere elementer ved reisen? 

Reisetidskvoter er en metode for å sammenlikne reisetid med ulike transportmidler. Generaliserte reisekostnader (GK) er en metode for å måle samlet belastning ved en reise, og benyttes for å sammenlikne hele reiser med ulike transportmidler. Målet med prosjektet er å sammenlikne de to metodene for å kunne si noe om hvordan beregnet effekt av ulike tiltak avhenger av metodevalg. 

I teorien bak trafikantenes GK forutsettes det at trafikantene vil reise på en raskest og mest mulig komfortabel måte for å komme seg til skole, fritidsaktivitet eller jobb, det vil si at de vil minimere belastningen ved reisen. Ikke bare billettprisen, men også reisetiden medfører en kostnad, eller belastning. Ved å vekte reisetiden basert på trafikantenes verdsetting av egen tid kan vi ta hensyn til at reisetiden oppleves ulikt avhengig av hvem det er som reiser. For å kunne sammenligne ulike transportmidler, regner man om denne belastningen til en kroneverdi som et uttrykk for verdsettingen man har av tiden. 

Det overordnede målet med prosjektet er å bidra til at kollektivtransportens produktutvikling tilfredsstiller behovene til potensielle kundegrupper. Det er et behov for økt kunnskap om analysemetodenes betydning i kollektivtransportbransjen. 

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Lunds universitet med støtte fra K2. Resultatene vil presenteres gjennom beregninger på utvalgte case. 

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Torbjörn
    Eriksson
  • Kristine
    Wika Haraldsen