• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Forskning og Utvilking Tilbake

Dynamiske effekter

Hovedformålet med dette prosjektet har vært å undersøke synergigevinstene mellom arealplanlegging og transportløsninger i de største byområdene. Bakgrunnen er den sterke befolkningsveksten i de største byområdene, som gir mulighet til å kanalisere veksten i boliger, arbeidsplasser og transporttilbud i en ønsket retning. Samtidig vil det være knapphet på areal og offentlige midler. Målrettet bruk av virkemidler, kunnskap om effekten av areal- og transportpolitiske virkemidler og om samspillet mellom ulike virkemidler er nødvendig for å løse utfordringene.

I prosjektet var vi spesielt opptatt dynamiske sammenhenger i samspillet mellom areal- og transporttiltak i byområder. Vi har i tillegg lagt vekt på å inkludere flere kvalitative faktorer i analysene, i første rekke trengsel og forsinkelser på vegnettet som vil ha stadig større betydning etter hvert som byene vokser. I disse analysene har det vært viktig å kunne drøfte betydningen av forskjeller i trafikantenes verdsetting av trengsel og forsinkelser og hvordan dette kan forventes å endres over tid.

Prosjektet har vært støttet fra KS sitt Program for storbyrettet forskning og har blitt gjennomført i nær dialog med kommunene som har vært case i prosjektet; Trondheim, Oslo, Kristiansand, Stavanger og Bergen.

Ringvirkninger av arealplanlegging - for en mer bærekraftig bytransport?

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Bård
  Norheim
 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Mari
  Fossheim Betanzo

Andre bidragsytere

 • Hilde
  Solli
 • Miriam
  Søgnen Haugsbø
 • Tormod
  Wergeland Haug
 • Mads
  Berg