• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Forskning og Utvilking Tilbake

Kollektivtrafikk

Hovedmålet med prosjektet var å finne ut hvordan vi kan utvikle og effektivisere kollektivtilbudet slik at det blir mer klimaeffektivt og samtidig bidrar til å nå målsettingen om at forventet transportvekst i norske storbyområder skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange. Prosjektet er gjennomført med finansiering fra Transnova og de fem byområdene Oslo, Kristiansand, Stavanger, Ålesund og Tromsø.

Prosjektet er gjennomført i to faser. I første fase er det gjennomført en SP-undersøkelse i byområdene der trafikantenes tidsverdsettinger har blitt kartlagt. I andre fase av prosjektet har vi, gjennom eksempler, beregnet effekter av ulike strategier og prinsipper for mer klimaeffektive kollektivtiltak som kan benyttes i konkret planlegging og utvikling av kollektivtilbudet i norske byer.

Prosjektet viste at det var store forskjeller i trafikantenes verdsetting av tid avhengig av hvilke byområder vi så på, og disse forskjellene har stor betydning for effekten av ulike kollektivtiltak. 20 prosent bedre framkommelighet for kollektivtransporten kan gi 13 prosent flere reisende i Kristiansand og 26 prosent flere reisende i Oslo, når hele nettverksgevinsten er tatt ut. Samtidig er det et stort potensial for å effektivisere rutetilbudet i disse byene, og det er mulig å få mellom 10 og 20 prosent flere reisende uten økte tilskudd hvis rutetilbudet konsentreres om et stamlinjenett med full framkommelighet.

Klimaeffektiv kollektivsatsing - Effekter av målrettede tiltak

Klimaeffektiv kollektivsatsing: Trafikantenes verdsetting av tid i fem byområder


Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Bård
  Norheim
 • Katrine
  Næss Kjørstad
 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Mari
  Fossheim Betanzo

Andre bidragsytere

 • Mads
  Berg