• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Metoder og modeller Tilbake

STRATMOD

Gjennom STRATMOD/HUT-prosjektene i Norge og Sverige har Urbanet Analyse utviklet to policymodeller som er et supplement til de tradisjonelle transportmodellene. Modellsystemet består av tre delmodeller som er satt sammen for å kunne gjøre mer helhetlige analyser av ulike transportscenarioer og belyse konsekvensene av ulike politiske rammebetingelser og strategier. De tre delmodellene er: storsonemodellen, kostnadsmodellen og OPTMOD.

Modellen benyttes først og fremst til å estimere hvordan ulike tiltak, eksempelvis arealstrategier og framkommelighetstiltak, påvirker reisemiddelfordelingen og de offentlige utgiftene i analyseområdet.

OPTMOD

OPTMOD er en overordnet policy-modell som analysere samfunnsøkonomisk og bedrifts­økonomisk optimalt kollektivtilbud under varierende rammebetingelser. Modellen er benyttet til å beregne samfunnsnytte av tilskudd, samfunnsøkonomisk optimale takster og tilskudd samt hvilke insentiver i anbudskontraktene som kan stimulere et privat kollektivselskap til å utvikle tilbudet i samfunnsøkonomisk riktig retning.