• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Metoder og modeller Tilbake

Etablerte modeller

Vi har lang erfaring med transportanalyser og med å bruke etablerte metode- og modellverktøy. Samtidig utvikler vi egne modeller som et supplement for å gi svar på sentrale spørsmål som ikke er så godt dekket innenfor de etablerte modellene.

Vi utarbeider prognoser og gjennomfører analyser med den Regionale og den Nasjonale Transportmodellen (RTM og NTM), RTM23+-modellen for transportanalyser i Oslo/Akershus og den svenske transportmodellen SAMPERS.

UA-modellen

UA-modellen er et egenutviklet verktøy som gjør det mulig å ta hensyn til flere kvalitative egenskaper ved transporttilbudet i analysene. I UA-modellen kan vi beregne etterspørselseffekter av ulike bil- og kollektivtiltak på overordnet nivå uten å gå den ressurskrevende veien om transportmodellene. Eksempler på slike tiltak kan være endringer i rammebetingelser som parkering, bompenger for bil, og forsinkelse, trengsel ombord, knutepunktforbedringer. I tillegg kan vi gjøre analyser av mer generelle faktorer som frekvens og takst for kollektiv.