• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

I dette notatet har vi sett på om forslaget om Bymiljøavtaler og utvidelse av Belønningsordningen som ligger inne i NPT er et godt virkemiddel for bedre kollektivtrafikk og miljø. Notatet er utarbeidet på oppdrag fra NHO Transport og Kollektivtrafikkforeningen.

Årets transportplan legger opp til en markant vridning i hvordan byene skal finansiere det økte transportbehovet etter hvert som befolkningen vokser, fra prosjektfinansiering til resultatfinansiering innenfor de nye bymiljøavtalene. Det er også en betydelig økning i de økonomiske rammene til byene, sammenliknet med det som i dag finansieres innenfor dagens bypakker.

Spørsmålene som er belyst i notatet er om NTP legger opp til:

  • De riktige tiltakene og grepene for å møte transportutfordringene i de største byene?,
  • En bedre organisering og finansiering av kollektivtransporten i distriktene?
  • Tilstrekkelig midler til å møte kravet i Klimaforliket om at kollektivtransport og gang/sykkel skal ta transportveksten?
  • Endringer i bypakkene og Belønningsordningen som gir muligheter for mer effektiv virkemiddelbruk og samhandling mellom statlige og lokale myndigheter?

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Bård
    Norheim