• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Lufthavnsstruktur på Helgeland

Rapportene inngår i en ekstern utredning av regionale konsekvenser ved en eventuell endring av lufthavnstrukturen på Helgeland. Utredningen ledes av Urbanet Analyse, med Samfunnsøkonomisk analyse som underleverandør. Samferdselsdepartementet er oppdragsgiver. Den eksterne utredningen foregikk parallelt med Avinors planlegging av eventuell ny lufthavn ved Mo i Rana, hvor spesielt trafikkanalysene er sentrale med hensyn til blant annet dimensjonering av lufthavnens terminalbygg. Av hensyn til framdriften i Avinors planlegging ble det publisert en delrapport på trafikkanalysene i første fase av utredningen (UA-rapport 65/2015). De øvrige temaene i den eksterne utredningen samt den samfunnsøkonomiske analysen inngår i hovedrapporten (UA-rapport 66/2015).

I utredningen har vi spesielt fokus på sammenhengen mellom samfunnsøkonomisk nytte og regionale virkninger, da likheter og forskjeller mellom disse begrepene er et sentralt og gjennomgående tema. Skillet mellom nyskapte verdier og omfordeling av ressurser er sentralt i denne sammenheng. Utredningen bygger på en rekke datakilder og metodiske tilnærminger, det er blant annet gjennomført en rekke intervjuer og arrangert et eget arbeidsverksted på Helgeland.

Det er konkludert med at videreføring av dagens lufthavnstruktur er mest samfunnsøkonomisk lønnsom. Alternativene bør imidlertid vurderes på nytt i lys av oppdaterte anslag for investeringskostnader.

Utredningen har vurdert tre alternativer til framtidig lufthavnstruktur på Helgeland: 

 1. Videreføring av dagens lufthavnstruktur
 2. Bygging av ny lufthavn ved Mo i Rana, som erstatter eksisterende lufthavn 
 3. Bygging av ny lufthavn ved Mo i Rana, som erstatter eksisterende lufthavn, samt nedleggelse av Mosjøen lufthavn, Kjærstad 

Utredningen har vurdert den samfunnsøkonomiske lønnsomheten til de tre alternativene og hatt spesielt fokus på følgende temaer:

 • Trafikkanalyser, herunder prognoser for passasjertrafikk i perioden 2015–2055, forventet flytilbud og konsekvenser for eksisterende trafikkstrømmer
 • Konsekvenser for næringsliv, offentlig sektor, regionutvikling, bosetting og eventuelle andre regionale virkninger
 • Konsekvenser for statens kjøp av flyruter
 • Bedriftsøkonomiske konsekvenser for Avinor
 • Konsekvenser for helseberedskap og pasientreiser
 • Tiltak i andre transportsektorer med konsekvenser for det samlede transporttilbudet i regionen

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Bård
  Norheim

Andre bidragsytere

 • Arnstein
  Øvrum
 • Mads
  Berg
 • Vegard
  Salte Flatval
 • Rolf
  Røtnes
 • Bjørn
  Gran
 • Roger
  Bjørnstad