• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

På oppdrag fra KS har Urbanet Analyse utredet økonomiske konsekvensene av å etablere forpliktende avtaler om økt satsing på kollektivtransport, gange og sykling i de største byområdene i Norge.

Bakgrunnen for prosjektet er de føringer som fremkommer i statsetatenes NTP-forslag, Klimameldingen og Klimaforliket om at kollektivtransport, gange og sykling må ta mesteparten av veksten persontransporten, og at dette skal skje ved at byområdene og staten inngår forpliktende avtaler.

Sterk befolkningsvekst vil kreve økt tilskuddsbehovet til drift av kollektivtransport.

Målsettingen om at kollektivtransport, gange og sykkel skal ta veksten i persontransport innebærer at tilskuddsbehovet til drift av kollektivtransport må øke fremover. I 2030 vil det årlige tilskuddsbehovet til drift av kollektivtransport være på 6,3 mrd. kroner, i følge våre beregninger. Dette er en økning på 3,5 mrd. kroner i forhold til 2010, eller 7,5 kr per ny passasjer.

Forpliktende avtaler mellom stat og lokale myndigheter vil redusere offentlige utgifter.

Forpliktende avtaler mellom staten og byområdene vil redusere tilskuddsbehovet til drift av kollektivtransport. Dette krever at lokale myndigheter må forplikte seg til å gjennomføre tiltak som bedrer rammebetingelsene for kollektivtransporten i forhold til bil.

Dersom rammebetingelsene for kollektivtransport bedres med 10 prosent viser beregninger at det årlige tilskuddsbehovet til drift av kollektivtransport kan reduseres med 1,8 mrd. kroner i 2030. I 2030 vil dermed tilskuddsbehovet være 4,5 mrd. kroner. I tillegg kan investeringsbehovet til infrastruktur reduseres med 1,3 mrd. kroner årlig. Det gir en samlet innsparing på ca. 3 mrd. kroner årlig.

Prosjektet er rapportert i to rapporter: Hovdreapport UA-rapport 35a/2012 og en dokumentasjonsrapport UA-rapport 35b/2012.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Bård
  Norheim
 • Ingunn
  Opheim Ellis

Andre bidragsytere

 • Konstantin
  Frizen