• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Aktive prosjekter Tilbake

Kunnskap

God fremkommelighet er en forutsetning for et effektivt og attraktivt kollektivtilbud. I Bergen er det behov for tiltak som kollektivfelt, signalprioritering og effektive holdeplasser for å redusere reisetid og forsinkelser for trafikantene. Prioriterer vi å få kollektivtransporten fortere fram, uten kø, kork og forsinkelser, kan flere velge å la bilen stå og reise kollektivt.

Vi kartlegger fremkommelighetsutfordringer for buss i og Bergen på oppdrag fra Vestland fylkeskommune. Prosjektet innebærer å samle og systematisere tilgjengelig informasjon om utfordringer og tiltak, og drøfte hvordan fremkommeligheten for buss kan bedres i og rundt Bergen.

Vestland fylkeskommune arbeider med regional transportplan (RTP), og har fått støtte fra KMD til å greie ut aktuelle tiltak for å bedre fremkommeligheten på strekninger med trafikale hindringer. Fylkeskommunen ønsker en utredning av fremkommelighetstiltak for kollektivruter med buss i og rundt Bergen. Rapporten skal inngå som del av kunnskapsgrunnlaget for strategiarbeidet knyttet til fremmelighetstiltak i RTP.

Gjennom prosjektet skal status og behov for fremkommelighetstiltak i og rundt Bergen kartlegges på et overordnet nivå. Ved å beskrive potensiell gevinst av aktuelle fremkommelighetstiltak og drøfte konsekvenser for ulike trafikanter, vil prosjektet resultere i overordnede føringer for tiltak for buss i og rundt Bergen.

Foto: Skyss

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Kristine
  Wika Haraldsen
 • Johannes
  Raustøl
 • Aurora
  Briså Strætkvern
 • Ingunn
  Opheim Ellis