• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Hva skal til for at kollektivtransporten kan spille en mer aktiv rolle i transport- og miljøpolitikken i de største byområdene i Norge?

Hovedrapport

Hovedresultatene fra disse analysene viser at økt kollektivsatsing er en av de mest kostnadseffektive klimatiltakene som kan gjennomføres i norske byområder, i samspill med andre virkemidler. Kombinert med en målrettet arealplanlegging og restriktiv bilpolitikk kan klimautslippene reduseres med ca 200.000 tonn i 2030 samtidig som kostnadene kan reduseres med 3,7 mrd kr årlig.

Miljøeffekten av økt kollektivsatsing avhenger av en målrettet satsing på bestemte linjer og ikke en generell økning i kollektivtransporten. I dette prosjektet har vi sett på utvikling av stamlinjenett i Oslo, Kristiansand og Stavanger, knutepunktutvikling i Ålesund og en reorganisering av hele linjenettet i Tromsø. I følge våre analyser kan denne omorganiseringen av kollektivnettet, selv uten en restriktiv bilpolitikk, gi rundt 14 prosent flere reisende og ca. 4000 tonn redusert CO2 utslipp uten økte kostnader for kollektivtransporten.

Trafikantenes verdsetting av tid i fem byområder

I UA-rapport 46/2014 dokumenteres resultatene fra en omfattende verdsettingsundersøkelse som er gjennomført i fem byområder i Norge. Rapporten er skrevet innenfor prosjektet «Klimaeffektiv kollektivsatsing», som er finansiert av Transnova og byområdene Oslo, Kristiansand, Stavanger, Ålesund og Tromsø.

Hovedfunnene i undersøkelsen er at trafikantenes vektlegging av de ulike delene en kollektivreise består av varierer fra byområde til byområde, og mellom ulike trafikantgrupper. Kollektivtrafikantene i Oslo- og Stavangerområdet har høyere verdsetting av tid enn kollektivtrafikanter i Kristiansand, Ålesund og Tromsø. Og dagens bilister har høyere verdsetting av en kollektivreise enn de som er kollektivtrafikanter i dag. Dette har betydning for prioritering mellom og etterspørselseffekt av ulike typer kollektivtiltak.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Bård
  Norheim
 • Katrine
  Næss Kjørstad
 • Mari
  Fossheim Betanzo
 • Ingunn
  Opheim Ellis

Andre bidragsytere

 • Mads
  Berg
 • Arnstein
  Øvrum