• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

På oppdrag fra KS har Urbanet Analyse, i samarbeid med Civitas, gjennomført en analyse av investeringskostnadene på vei og bane som følge av den store befolkningsveksten som ventes i de største byområdene i Norge. Befolkningsveksten krever vesentlig kapasitetsøkning i transportsystemet, uavhengig av om veksten er bilbasert eller tas av miljøvennlige transportformer. Prognosene viser at det daglig vil foretas ca 2 millioner flere reiser i de ni største byområdene i 2030 enn i 2010. Uansett hvordan denne økningen fordeles mellom bil og andre transportformer vil kapasitetsbehovet i transportsystemet øke. . Ensidig bilbasert trafikkvekst er betydelig dyrere for samfunnet enn en trafikkvekst som håndteres med kollektivtransport og sykkel: .Et Trendscenario, der forventet trafikkvekst i hovedsak tas av bilen, krever investeringer på 273 mrd kroner de neste 20 årene. . Et Bilscenario, der all trafikkvekst skjer ved økt bilbruk, vil kreve investeringer på 292 mrd kroner neste 20 år. . Et Miljøscenario, der all trafikkvekst fordeles på kollektivtransport og sykkel, vil koste 142 mrd kroner de neste 20 årene. . Økte klimautslipp med en bilbasert trafikkvekst, selv når det tas hensyn til at bilparken blir mer energieffektiv. . Dersom trafikkveksten tas av bilen vil klimautslippene øke med 20 prosent. Hvis trafikkveksten tas av kollektivtransport og sykkel vil klimautslippene øke marginalt. . Det kan forventes kø, kork og kaos, spesielt i de største byområdene, hvis kapasiteten ikke økes. . Med en trafikkutvikling som i Trendscenarioet vil for eksempel reisetiden i morgenrushet mellom Asker og Oslo sentrum (Bispelokket) øke med nesten en halv time, fra 1 time og 9 minutter til 1 time og 37 minutter, hvis kapasiteten holdes på dagens nivå. Manglende kapasitetsøkning vil koste samfunnet mellom 9 og 21 mrd kroner årlig bare i køkostnader for persontrafikken

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Bård
  Norheim

Andre bidragsytere

 • Alberte
  Ruud
 • Tormod
  Wergeland Haug
 • Lisa
  Steine Nesse
 • Konstantin
  Frizen