• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Lønnsom kollektivtrafikk

  • Hvis det årlige, offentlige driftstilskud­det til kollektivtrafikken i Oslo-områ­det økes med 740 millioner kroner, vil det ifølge nye beregninger gi en samfunnsøkonomisk gevinst på 850 millioner kroner.
  • Forklaringen ligger i at et økt tilskudd gir et bedre kollektivtrafikktilbud, at flere lar bilen stå til fordel for å reise kollektivt, noe som i sin tur reduse­rer samfunnets kostnader knyttet til biltrafikken.

Se dokument her (ekstern link)

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Bård
    Norheim

Andre bidragsytere

  • Konstantin
    Frizen