• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

En utopi?

Det er mye diskusjon om revidering av Oslopakke 3 og nye bymiljøavtaler i de største byene, men ingen av disse avtalene tar inn over seg det enorme behovet for økte tilskudd til kollektivtransporten hvis nullvekstmålet skal nås. Urbanet Analyse har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utredet ulike nye modeller for å finansiere drift av lokal kollektivtransport i Norge.

Det er behov for en økning i tilskuddene i de største byene på mellom 1,7 og 6,9 milliarder kroner årlig, avhengig av virkemiddelbruk. En ensidig satsing på forbedringer i kollektivtilbudet er de mest kostnadskrevende tiltakene, mens en målrettet arealplanlegging og restriksjoner på biltrafikken vil gi en mer kostnadseffektiv satsing. Det er derfor behov for betydelig økte tilskudd og mer kostnadseffektiv satsing.

Det må derfor etableres en finansieringsmodell som prioriterer de byene som bygger opp under trafikkgrunnlaget for kollektivtransporten og demper det økte tilskuddsbehovet, slik at det er mulig å nå nullvekstmålet innenfor realistiske økonomiske rammer.

Se dokument her (ekstern link)

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Bård
  Norheim
 • Mari
  Fossheim Betanzo

Andre bidragsytere

 • Hilde
  Solli