• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

I dette prosjektet har vi sett nærmere på hvordan den forventede transportveksten kan fordeles mellom kollektivtransport, sykkel og gange i hvert enkelt byområde, gitt målsetningen om nullvekst i biltrafikken.

Prosjektet har vært todelt:

 1. I den første delen av prosjektet har vi sett på hvordan den forventede transportveksten kan fordeles mellom kollektivtransport, sykkel og gange i hvert enkelt byområde, samt hvordan transportmiddelfordelingen vil se ut i hhv 2028 (2030) og i 2050, gitt denne fordelingen.
 2. I den andre delen av prosjektet har vi beregnet kostnadene for å nå nullvekstmålet med den foreslåtte fordelingen, og hvordan dette er avhengig av hvilke virkemidler som iverksettes i byene.

UA-rapport nr 50 oppsummerer resultatene fra hele prosjektet.  UA-notat 74/2014 dokumenterer resultatene fra den første delen av prosjektet, mens UA-notat 75/2014 dokumenterer resultatene fra prosjektets andre del.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Katrine
  Næss Kjørstad
 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Mari
  Fossheim Betanzo
 • Bård
  Norheim

Andre bidragsytere

 • Mads
  Berg