• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Parkering er et av flere virkemidler som kan tas i bruk for å endre transportmiddelbruken i retning av mindre bilbruk og mer bruk av kollektivtransport, sykkel og gange. I dette prosjektet har vi kartlagt hvordan ulike virkemidler innen parkeringspolitikken virker inn på befolkningens reisemiddelvalg.

Kartleggingen er gjennomført ved en omfattende verdsettingsundersøkelse i de ti største byområdene. Undersøkelsen er gjennomført blant nesten 5 000 personer i de ti største byområdene i Norge, og den er gjort som en tilleggsundersøkelse til den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14.

I undersøkelsen har vi fokusert på tre ulike reiseformål: arbeidsreiser, private reiser til sentrum og private reiser til et større handlesenter utenfor sentrum, og kartlagt følgende parkeringsfaktorer: parkeringskostnader, letetid etter parkeringsplass, avstand fra parkeringsplass til destinasjon, og type parkering (gateparkering, utendørs parkeringsplass og parkeringshus).

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Ingunn
    Opheim Ellis

Andre bidragsytere

  • Arnstein
    Øvrum